Showing 501-600 of 43,605 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
501มหานิกาย433040601วัดขนาเก่าน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ขนาเก่า
502มหานิกาย433040602วัดขนาวนารามน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7
503มหานิกาย433040603วัดขะยูงน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ขะยูง
504มหานิกาย433040604วัดคล้อเกตุศิริน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 คล้อยเกตุศิริ
505มหานิกาย433040605วัดน้ำอ้อมน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
506มหานิกาย433040606วัดโนนสำเริงน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9
507มหานิกาย433040607วัดป่าดอนเย็นน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 หนองเขื่อง
508มหานิกาย433040608วัดศิริวราวาสน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5
509มหานิกาย433040609วัดสว่างน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10
510มหานิกาย433040701วัดบ้านทุ่งยาวละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ทุ่งยาว
511มหานิกาย433040702วัดบูรณ์ชัยรัตน์ละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 ละลาย
512มหานิกาย433040703วัดศรีมงคลละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 สามเส้า
513มหานิกาย433040704วัดสามโคกพัฒนารามละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
514มหานิกาย433040705วัดประชาสรรค์ละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 ก่อ
515มหานิกาย433040706วัดป่าคำพิรุณละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 คำโปรย
516มหานิกาย433040707วัดน้ำทิพย์รัตนารามละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 คำโปรย
517มหานิกาย433040801วัดชัยมงคลรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 โดนเอาว์
518มหานิกาย433040802วัดโดนเอาว์รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
519มหานิกาย433040803วัดบ้านตาทวดรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ตาทวด
520มหานิกาย433040804วัดบ้านรุงรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
521มหานิกาย433040805วัดบ้านสมบูรณ์รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 สมบูรณ์
522มหานิกาย433040806วัดหนองอุดมวนารามรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 หนองอุดม
523มหานิกาย433040807วัดห้วยทิพย์ธรรมวิเวกรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 ห้วยทิพย์
524มหานิกาย433040901วัดชำแสงตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 แสงเจริญ
525มหานิกาย433040902วัดตระกาจตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
526มหานิกาย433040903วัดบ้านโคกตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
527มหานิกาย433040904วัดบ้านบกตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 บก
528มหานิกาย433040905วัดบ้านบุเดื่อตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 บุเดื่อ
529มหานิกาย433040906วัดบ้านม่วงตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
530มหานิกาย433040907วัดป่าซำตารมย์ตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ซำตารมย์
531มหานิกาย433040908วัดพวงพยอมตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 พวงพยอม
532มหานิกาย433040909วัดหนองเกาะตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 เสวต
533มหานิกาย433041101วัดจานคุณารามจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
534มหานิกาย433041102วัดชำโพธิ์จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ5
535มหานิกาย433041103วัดโนนกางของจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
536มหานิกาย433041104วัดบ้านตาเกษจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 ตาเกษ
537มหานิกาย433041105วัดบ้านเหรียญทองจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 เหรียญทอง
538มหานิกาย433041106วัดป่ามหาราชจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 มหาราช
539มหานิกาย433041107วัดไร่เจริญจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ6
540มหานิกาย433041108วัดศรีตาลอยจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
541มหานิกาย433041109วัดหนองคันจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
542มหานิกาย433041110วัดโพนทองจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โพนทอง
543มหานิกาย433041201วัดซำผักแว่นภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 ซำผักแว่น
544มหานิกาย433041202วัดตูมน้อยภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
545มหานิกาย433041203วัดท่าพระภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7
546มหานิกาย433041204วัดบ้านนาชำภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ14 นาชำ
547มหานิกาย433041205วัดบ้านนาภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
548มหานิกาย433041206วัดบ้านหินภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 บ้านหิน
549มหานิกาย433041207วัดป่าโมงภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ16 ป่าโมง
550มหานิกาย433041208วัดไพรงามภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ไพรงาม
551มหานิกาย433041209วัดภูคำภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 ภูคำ
552มหานิกาย433041210วัดภูเงินภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6
553มหานิกาย433041211วัดสันติสุขภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ15 สันติสุข
554มหานิกาย433041212วัดหนองกระทิงภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11
555มหานิกาย433041213วัดหนองตระกาศภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
556มหานิกาย433041214วัดศรัทธาสามัคคีภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ12 ทางโค้ง
557มหานิกาย433041301วัดญาณสามัคคีชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
558มหานิกาย433041302วัดบ้านชำชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 ชำ
559มหานิกาย433041303วัดโพธิ์มูลธรรมชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ตามูล
560มหานิกาย433041304วัดโพธยารามชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 นาโพธิ์
561มหานิกาย433041401วัดกระแชงพัฒนากระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ12 กระแชงพัฒนา
562มหานิกาย433041402วัดกระแชงใหญ่กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
563มหานิกาย433041403วัดจำนรรจ์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 จำนรรจ์
564มหานิกาย433041404วัดโนนสูงกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7
565มหานิกาย433041405วัดบ้านกอกกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 กอก
566มหานิกาย433041406วัดบ้านเขวากระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 เขวา
567มหานิกาย433041407วัดบ้านโนนจิกกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 โนนจิก
568มหานิกาย433041408วัดบ้านไฮกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ไฮ
569มหานิกาย433041409วัดพระใหญ่กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ17 กระแชงเมืองใหม่
570มหานิกาย433041410วัดระโยงกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ระโยง
571มหานิกาย433041411วัดหนองทากระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 หนองทา
572มหานิกาย433041501วัดจันทน์หอมวนารามโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 จันทน์หอม
573มหานิกาย433041502วัดท่าสว่างโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
574มหานิกาย433041503วัดธรรมสำเริงพุทธศิริโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 โนนสำเริง
575มหานิกาย433041504วัดโนนสำราญโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 กระหวัน
576มหานิกาย433041505วัดโนนสำราญโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ตาเสก
577มหานิกาย433041506วัดโนนเหลื่อมโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 โนนเหลื่อม
578มหานิกาย433041507วัดป่าโนนสำราญโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 โนนสำราญ
579มหานิกาย433041508วัดรุ่งอรุณโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 รุ่งอรุณ
580มหานิกาย433041509วัดตาเสกโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ตาเสก
581มหานิกาย433041601วัดกระบี่หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 นาน้ำคำ
582มหานิกาย433041602วัดดงก่อเจริญธรรมหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 ดงก่อ
583มหานิกาย433041603วัดโนนม่วงหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
584มหานิกาย433041604วัดบ้านแกหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6
585มหานิกาย433041605วัดป่าไม้พัฒนาหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ14 ป่าไม้พัฒนา
586มหานิกาย433041606วัดศรีเจริญหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 ศรีเจริญ
587มหานิกาย433041901วัดบ้านหัวทดเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 หัวทด
588มหานิกาย433041902วัดพรทิพยารามเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 พรทิพย์
589มหานิกาย433041903วัดภูมิซรอลเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
590มหานิกาย433041904วัดเสาธงชัยเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 เสาธงชัย
591มหานิกาย433041905วัดหนองเม็กราษฎร์บำรุงเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 หนองเม็ก
592มหานิกาย433041906วัดห้วยน้ำใสเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ห้วยน้ำใส
593มหานิกาย433042001วัดตาเครือขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
594มหานิกาย433042002วัดโตนดขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
595มหานิกาย433042003วัดนาขนวนขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5
596มหานิกาย433042004วัดโนนสมบูรณ์ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
597มหานิกาย433042005วัดบ้านขนุนขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
598มหานิกาย433042006วัดป่าโตนดขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 โตนด
599มหานิกาย433042007วัดป่าธรรมวิเวกขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ12 นาขนวน
600มหานิกาย433042008วัดศิริโตนดขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 โตนด