Showing 701-800 of 43,611 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย444040505วัดนาสีนวนนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม1
702มหานิกาย444040506วัดพรหมประสิทธิ์นาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม8
703มหานิกาย444040507วัดโพธิ์มีนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม6
704มหานิกาย444040508วัดศรีไชยารามนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม11
705มหานิกาย444040509วัดสระทองบ้านทันนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม5 บ้านทัน
706มหานิกาย444040510วัดหนองคูนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม3
707มหานิกาย444040601วัดจันทร์ประดิษฐ์ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม5
708มหานิกาย444040602วัดชัยจุมพลขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม1 ขามเรียง
709มหานิกาย444040603วัดโนนทองขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม9
710มหานิกาย444040604วัดพุทธไชยารามขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม3
711มหานิกาย444040605วัดโพธารามขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม7
712มหานิกาย444040606วัดศรีสุขขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม8
713มหานิกาย444040607วัดสระแก้วขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม10
714มหานิกาย444040701วัดแก้วสว่างเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม2
715มหานิกาย444040702วัดเขวาน้อยเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม3 เขวาน้อย
716มหานิกาย444040703วัดชมพูวนารามเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม4
717มหานิกาย444040704วัดดอนศรีสะอาดเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม7
718มหานิกาย444040705วัดท่าวารีเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม10
719มหานิกาย444040706วัดท่าสว่างอารมณ์เขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม9 บุ่งเบา
720มหานิกาย444040707วัดบ้านดอนเงินเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม6
721มหานิกาย444040708วัดโพธิ์ศรีสว่างเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม1
722มหานิกาย444040709วัดศรีสง่าเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม5
723มหานิกาย444040710วัดศรีสุธรรมารามเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม8
724มหานิกาย444040801วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม7
725มหานิกาย444040802วัดนาดีศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม4
726มหานิกาย444040803วัดน้ำเที่ยงศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม5
727มหานิกาย444040804วัดบวรมงคลศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม10
728มหานิกาย444040805วัดปทุมวันศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม9
729มหานิกาย444040806วัดประชานิมิตศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม12 ดอนขมิ้น
730มหานิกาย444040807วัดโพธิ์ศรีศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม1
731มหานิกาย444040808วัดศรีสุขศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม3
732มหานิกาย444040809วัดหนองแคนศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม8
733มหานิกาย444040901วัดเขมิกาวาสกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม6
734มหานิกาย444040902วัดศรีเจริญกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม4
735มหานิกาย444040903วัดสว่างโนนจานกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม3
736มหานิกาย444040904วัดอัมพวันกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม8
737มหานิกาย444041001วัดท่าเรียบขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม3
738มหานิกาย444041002วัดธรรมมงคลขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม8
739มหานิกาย444041003วัดนิมิตมงคลขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม1
740มหานิกาย444041004วัดป่าขามเฒ่าพัฒนาขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม2 ขามเฒ่าพัฒนา
741มหานิกาย444041005วัดป่าดอนเปลือยขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม5 ดอนเปลือย
742มหานิกาย444041006วัดศรีสวาสดิ์ขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม10
743มหานิกาย444041007วัดศรีโสภณขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม11
744มหานิกาย444041008วัดสว่างอรุณขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม8
745มหานิกาย444041009วัดเสนานิคมขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม7
746ธรรมยุต644040101วัดป่าแก้วธรรมวิเวกโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม2 โคกพระ
747ธรรมยุต644040102วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม4
748ธรรมยุต644040103วัดป่าหนองโกโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม12 หนองโก
749ธรรมยุต644040301วัดป่าเจริญธรรมมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม1 นาสีนวน
750ธรรมยุต644040401วัดป่าวังเลิงท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม9 หัวขัว
751ธรรมยุต644040501วัดป่าเมตตาธรรมนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม2 ตำแย
752ธรรมยุต644040502วัดหนองเม็กนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม7 หนองเม็ก
753ธรรมยุต644040601วัดกู่แก้วขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม20 ขามเรียง
754มหานิกาย433030101วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษในเขตเทศบาลตำบลกันทราราย์
755มหานิกาย433030102วัดคำบอนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 โคกสะอาด
756มหานิกาย433030103วัดคำเมยดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 คำเมย
757มหานิกาย433030104วัดบ้านดูนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
758มหานิกาย433030105วัดบ้านสิมดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ7
759มหานิกาย433030106วัดศรีสุมังคลารามดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
760มหานิกาย433030107วัดศิริราษฎร์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
761มหานิกาย433030108วัดหนองบอนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ15
762มหานิกาย433030109วัดหนองบอนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ2 หนองบอน
763มหานิกาย433030201วัดน้อยโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ2 โนนสัง
764มหานิกาย433030202วัดโนนผึ้งโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
765มหานิกาย433030203วัดโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
766มหานิกาย433030204วัดบ้านเก้าสิบโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 โนนสัง
767มหานิกาย433030205วัดป่าขี้เหล็กโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ7 ขี้เหล็ก
768มหานิกาย433030206วัดหนองบัวไชยวานโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
769มหานิกาย433030207วัดหนองหวายโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
770มหานิกาย433030208วัดหนองโองโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
771มหานิกาย433030209วัดหัวสะพานโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
772มหานิกาย433030301วัดทุ่งพายหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
773มหานิกาย433030302วัดบกขี้ยางหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
774มหานิกาย433030303วัดป่าคำเจริญหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 บกขี้ยาง
775มหานิกาย433030304วัดป่าเลิงแฝกหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ7 เลิงแฝก
776มหานิกาย433030305วัดร่องน้ำคำหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ10 ร่องน้ำคำ
777มหานิกาย433030306วัดลือชัยหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 ลือชัย
778มหานิกาย433030307วัดหนองดุมหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
779มหานิกาย433030308วัดหนองถ่มธรรมาวาสหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
780มหานิกาย433030309วัดหนองม่วงหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ9
781มหานิกาย433030310วัดหนองหัวช้างหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
782มหานิกาย433030311วัดหว้าพัฒนาหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ8 หว้าพัฒนา
783มหานิกาย433030312วัดโพนทองพัฒนาหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ12 โพนทองพัฒนา
784มหานิกาย433030401วัดโนนแดงยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ8 โนนแดง
785มหานิกาย433030402วัดบ้านกล้วยยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
786มหานิกาย433030403วัดบ้านโคกยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
787มหานิกาย433030404วัดบ้านยางยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
788มหานิกาย433030405วัดโพธิ์ลังกายางกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
789มหานิกาย433030406วัดสร้างเหล่ายางกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
790มหานิกาย433030407วัดหนองกกยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
791มหานิกาย433030501วัดแดงน้อยพัฒนารามหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 แดงน้อย
792มหานิกาย433030502วัดบ้านหนามแท่ง (สระพังทอง)หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
793มหานิกาย433030503วัดบ้านหนามแท่งหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
794มหานิกาย433030504วัดป่าหนองแวงหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 หนองแวง
795มหานิกาย433030505วัดสระพังทองหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
796มหานิกาย433030506วัดแสงใหญ่หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
797มหานิกาย433030601วัดจำปาหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
798มหานิกาย433030602วัดป่าหนองแก้วหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษม. ๑
799มหานิกาย433030603วัดโพธิ์ศรีหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
800มหานิกาย433030604วัดสระบัวหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ3