Showing 801-900 of 43,605 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย433030605วัดสว่างวรารามหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
802มหานิกาย433030701วัดกุดเตอะทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 ทาม
803มหานิกาย433030702วัดบ้านเจี่ยทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
804มหานิกาย433030703วัดบ้านทามทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
805มหานิกาย433030704วัดบ้านหมัดทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
806มหานิกาย433030705วัดบูรพาทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
807มหานิกาย433030706วัดสระสิมทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
808มหานิกาย433030801วัดบ้านกอกละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
809มหานิกาย433030802วัดบ้านเขวาละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
810มหานิกาย433030803วัดบ้านเหม้าละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
811มหานิกาย433030804วัดบ้านโอ้นละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ8 ละทาย
812มหานิกาย433030805วัดยางน้อยละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
813มหานิกาย433030806วัดละทายละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
814มหานิกาย433030807วัดหนองเรือละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
815มหานิกาย433030901วัดโนนสวนเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
816มหานิกาย433030902วัดเมืองน้อยเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
817มหานิกาย433030903วัดหนองเทาเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
818มหานิกาย433030904วัดหนองน้ำเต้าเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
819มหานิกาย433030905วัดหนองมุกข์เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
820มหานิกาย433031001วัดทุ่งมั่งอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
821มหานิกาย433031002วัดบ้านอีปาดอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
822มหานิกาย433031003วัดหนองไฮอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
823มหานิกาย433031101วัดบ้านเกาะเหล็กบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1 แวง
824มหานิกาย433031102วัดบ้านขามบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
825มหานิกาย433031103วัดบ้านเทินบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
826มหานิกาย433031104วัดบ้านบัวน้อยบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
827มหานิกาย433031105วัดบ้านหนองแสงบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 หนองแสง
828มหานิกาย433031106วัดพันลำบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
829มหานิกาย433031107วัดหนองแวงบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
830มหานิกาย433031108วัดป่าดงเมืองซ้ายบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2 เทิน
831มหานิกาย433031201วัดขามป้อมหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
832มหานิกาย433031202วัดท่าช้างหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 ท่าช้าง
833มหานิกาย433031203วัดโนนเรือหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
834มหานิกาย433031204วัดโพนทรายหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
835มหานิกาย433031205วัดหนองบัวหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
836มหานิกาย433031301วัดบ้านคล้อดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ2
837มหานิกาย433031302วัดบ้านดู่ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ1
838มหานิกาย433031303วัดหนองถ่มดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ3
839มหานิกาย433031304วัดหนองม่วงดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ6 หนองม่วง
840มหานิกาย433031305วัดศรีเหมือดแอ่ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ4 ศรีเหมือดแอ่
841มหานิกาย433031401วัดจิกกะลาสุทธารามผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 จิกกะลา
842มหานิกาย433031402วัดนาดีผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 นาดี
843มหานิกาย433031403วัดโนนสว่างผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ13 โนนสว่าง
844มหานิกาย433031404วัดบกบ่างผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ11
845มหานิกาย433031405วัดบ้านเกาะผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
846มหานิกาย433031406วัดป่าหนองแคนรัตนารามผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ10 หนองแคน
847มหานิกาย433031407วัดผักแพวผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
848มหานิกาย433031408วัดสวนฝ้ายผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
849มหานิกาย433031409วัดสวนอ้อยผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
850มหานิกาย433031410วัดหนองขอนผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ12 หนองขอน
851มหานิกาย433031411วัดหนองม่วงผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ7
852มหานิกาย433031501วัดโนนเปือยจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
853มหานิกาย433031502วัดบ้านจานจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
854มหานิกาย433031503วัดบ้านผักบุ้งจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
855มหานิกาย433031504วัดบูรพาจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
856มหานิกาย433031505วัดพะแนงจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
857มหานิกาย433031506วัดเวฬุวนารามจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ3 กอไผ่
858มหานิกาย433031507วัดอาลัยจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
859มหานิกาย433032001วัดนางกว่างคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 หนองอีกว่าง
860มหานิกาย433032002วัดมะกรูดคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ3 มะกรูด
861มหานิกาย433032003วัดสุวรรณารามคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 คำเนียม
862มหานิกาย433032004วัดหนองทามใหญ่คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 หนองทามใหญ่
863ธรรมยุต633030101วัดประชารังสฤษฎิ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
864ธรรมยุต633030201วัดป่าโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 โนนสัง
865ธรรมยุต633030301วัดป่าศรีรัตนารามหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 บกขี้ยาง
866ธรรมยุต633030401วัดสามัคคิยารามยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ1 ยาง
867ธรรมยุต633030402วัดป่าไผ่เจริญสมณกิจยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ7 หนองกี่
868ธรรมยุต633030501วัดหนองแวงหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
869ธรรมยุต633030502วัดป่าบัวทองหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษหมู่ที่ ๔
870ธรรมยุต633030701วัดป่านาบุญทามกันทรารมย์ศรีสะเกษหมู่ที่ ๑๑
871ธรรมยุต633030702วัดป่านาบุญทามกันทรารมย์ศรีสะเกษหมู่ที่ ๑๑
872ธรรมยุต633030901วัดป่าเมืองน้อยเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 เมืองน้อย
873ธรรมยุต633032001วัดป่าดงลำดวนคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษหมู่ที่ ๑
874มหานิกาย350250101วัดเสาแดงแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่เสาแดง หมู่ที่ 7
875มหานิกาย350250102วัดขุนแม่รวมแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ขุนแม่รวม หมู่ที่ 1
876มหานิกาย350250201วัดจันทร์บ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่3 วัดจันทร์
877มหานิกาย350250202วัดห้วยบงบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่หนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 5
878มหานิกาย350250203วัดบ้านเด่นบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่เด่น หมู่ที่ 7
879มหานิกาย350250204วัดห้วยฮ่อมบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่หัวยฮ่อม หมู่ที่ 1
880มหานิกาย350250301วัดสบแม่แดดแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ห้วยปู หมู่ที่ 5
881มหานิกาย350250302วัดแม่ผาปูแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่แม่ผาปู หมู่ที่ 1
882มหานิกาย350250303วัดห้วยปูแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ห้วยปู หมู่ที่ 5
883มหานิกาย350250304วัดแม่แดดน้อยแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่แม่แดดน้อย หมู่ที่ 4
884มหานิกาย584020101วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
885มหานิกาย584020201วัดเขาพระนิ่มท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
886มหานิกาย584020202วัดจันทาวาสท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
887มหานิกาย584020203วัดดอนยางท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.9
888มหานิกาย584020204วัดดอนสนท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.8
889มหานิกาย584020205วัดประสพท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
890มหานิกาย584020301วัดกรวดกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.8
891มหานิกาย584020302วัดดอนยากะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
892มหานิกาย584020303วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
893มหานิกาย584020304วัดสนธิ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
894มหานิกาย584020401วัดเขาแก้วทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
895มหานิกาย584020402วัดเขาชานารามทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
896มหานิกาย584020403วัดทุ่งกงทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
897มหานิกาย584020501วัดเขานางเภากรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
898มหานิกาย584020502วัดสำนักไฟกรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
899มหานิกาย584020601วัดกงตากช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
900มหานิกาย584020602วัดเขาถ้ำพระช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.9 คลองฮาย