Showing 1,701-1,800 of 43,513 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1701มหานิกาย216011401วัดท่าแคท่าแคเมืองลพบุรีลพบุรี5 ท่าแค
1702มหานิกาย216011402วัดป่ากล้วยท่าแคเมืองลพบุรีลพบุรี7 ป่ากล้วย
1703มหานิกาย216011403วัดหนองแขมท่าแคเมืองลพบุรีลพบุรี1 หนองแขม
1704มหานิกาย216011501วัดท่าศาลาท่าศาลาเมืองลพบุรีลพบุรี5 ท่าศาลา
1705มหานิกาย216011502วัดนาจานท่าศาลาเมืองลพบุรีลพบุรี7 นาจาน
1706มหานิกาย216011503วัดศรีรัตนคีรีท่าศาลาเมืองลพบุรีลพบุรี5 เขาแก้ว
1707มหานิกาย216011504วัดหัวช้างท่าศาลาเมืองลพบุรีลพบุรี2 หัวช้าง
1708มหานิกาย216011601วัดคูหาสวรรค์นิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี8 ถ้ำคูหาสวรรค์
1709มหานิกาย216011602วัดเจริญธรรมนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี6 นิคม
1710มหานิกาย216011603วัดไตรคีรีวันนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี6 เขาภูตอง
1711มหานิกาย216011604วัดท่าเดื่อนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี4 ท่าเดื่อ
1712มหานิกาย216011605วัดศรีธรรมโสภณนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี1 ดงจำปา
1713มหานิกาย216011606วัดสุวรรณคีรีนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี7 หนองถ้ำ
1714มหานิกาย216011607วัดสุวรรณคีรี (สุวรรณคีรีปิฎก)นิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี7 หนองถ้ำ
1715มหานิกาย216011608วัดสุวรรณคีรีปิฎกนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี7 หนองถ้ำ
1716มหานิกาย216011609วัดหนองถ้ำนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี7 หนองถ้ำ
1717มหานิกาย216011610วัดใหม่จำปาทองนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี1 ดงจำปา
1718มหานิกาย216011611วัดหนองขามสามัคคยารามนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี7 หนองขาม
1719มหานิกาย216011612วัดซับเสือแมบนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี10 ซับเสือแมบ
1720มหานิกาย216011613วัดถ้ำมงคลนิมิตนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี7 หนองขาม
1721มหานิกาย216011614วัดถ้ำมงคลนิมิตนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี7 หนองขาม
1722มหานิกาย216011701วัดทองแท่งนิสยารามบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี5 ทองแท่ง
1723มหานิกาย216011702วัดสิงห์ทองบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี4 บางขันหมาก
1724มหานิกาย216011703วัดหนองแก้วบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี1 หนองแก้ว
1725มหานิกาย216011801วัดข่อยกลางบ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี8 ข่อย
1726มหานิกาย216011802วัดข่อยใต้บ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี10 ข่อย
1727มหานิกาย216011803วัดข่อยเหนือบ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี6 ข่อยเหนือ
1728มหานิกาย216011901วัดตะเคียนท้ายตลาดเมืองลพบุรีลพบุรี5 ท้ายตลาด
1729มหานิกาย216011902วัดท่าข้ามท้ายตลาดเมืองลพบุรีลพบุรี6 ท่าขาม
1730มหานิกาย216011903วัดหลวงท้ายตลาดท้ายตลาดเมืองลพบุรีลพบุรี2 ท้ายตลาด
1731มหานิกาย216012001วัดป่าตาลป่าตาลเมืองลพบุรีลพบุรี4 ป่าตาล
1732มหานิกาย216012002วัดป่าหวายเก่าป่าตาลเมืองลพบุรีลพบุรี6 ป่าหวาย
1733มหานิกาย216012003วัดป่าหวายทุ่งป่าตาลเมืองลพบุรีลพบุรี3 ป่าหวายทุ่ง
1734มหานิกาย216012004วัดเมืองใหม่ป่าตาลเมืองลพบุรีลพบุรี1 เมืองใหม่
1735มหานิกาย216012005วัดห้วยเปี่ยมป่าตาลเมืองลพบุรีลพบุรี1 ห้วยเปี่ยม
1736มหานิกาย216012101วัดพรหมมาสตร์พรหมมาสตร์เมืองลพบุรีลพบุรี2 สามจีน
1737มหานิกาย216012102วัดมะปรางหวานพรหมมาสตร์เมืองลพบุรีลพบุรี2 มะปรางหวาน
1738มหานิกาย216012103วัดศรีสุทธาวาสพรหมมาสตร์เมืองลพบุรีลพบุรี5 พรหมาสตร์
1739มหานิกาย216012201วัดโคกหม้อโพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี9 โคกหม้อ
1740มหานิกาย216012202วัดธรรมิกาวาสโพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี12 ค้างคาว
1741มหานิกาย216012203วัดนางหนูโพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี6 นางหนู
1742มหานิกาย216012204วัดบ่อเงินเจริญสุขโพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี13 บ่อเงิน
1743มหานิกาย216012205วัดบัวโพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี11 บัว
1744มหานิกาย216012206วัดโพธิ์เก้าต้นโพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี4 โพธิ์เก้าต้น
1745มหานิกาย216012207วัดโพธิ์งามโพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี8 โพธิ์เก้าต้น
1746มหานิกาย216012208วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์โพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี8 โพธิ์เก้าต้น
1747มหานิกาย216012209วัดสำราญโพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี3 คลองท่าควาย
1748มหานิกาย216012301วัดไผ่แตรโพธิ์ตรุเมืองลพบุรีลพบุรี5 ไผ่แตร
1749มหานิกาย216012401วัดคุ้งนาบุญสี่คลองเมืองลพบุรีลพบุรี1 คุ้งนาบุญ
1750มหานิกาย216012501วัดซากถนนใหญ่เมืองลพบุรีลพบุรี6 หินสองก้อน
1751มหานิกาย216012502วัดถนนแคถนนใหญ่เมืองลพบุรีลพบุรี3 ถนนแค
1752มหานิกาย216012503วัดถนนใหญ่ถนนใหญ่เมืองลพบุรีลพบุรี11 ถนนใหญ่
1753มหานิกาย216020101วัดเขาพญาธงพัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี3 หัวเขา
1754มหานิกาย216020102วัดปลั่งเจตนาราษฎร์พัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี8
1755มหานิกาย216020103วัดพัฒนาธรรมารามพัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี6
1756มหานิกาย216020104วัดมณีโสภณพัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี12
1757มหานิกาย216020105วัดราษฎร์นิมิตพัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี4
1758มหานิกาย216020106วัดสามแสนพัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี5
1759มหานิกาย216020107วัดสิริธรรมโสภณพัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี9
1760มหานิกาย216020108วัดหนองนาพัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี2
1761มหานิกาย216020109วัดห้วยบงพัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี3 ห้วยบง
1762มหานิกาย216020201วัดโคกสอาดช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี
1763มหานิกาย216020202วัดช่องสาริกาช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี12
1764มหานิกาย216020203วัดดำรงบุลช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี5
1765มหานิกาย216020204วัดถ้ำบ่อทองช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี13
1766มหานิกาย216020205วัดเทพชัยมงคลช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี4 โคกสะอาด
1767มหานิกาย216020206วัดปากช่องสาริกาช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี9 ปากช่องสาริกา
1768มหานิกาย216020207วัดมณีศรีโสภณช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี7
1769มหานิกาย216020208วัดเมตตาธรรมช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี12
1770มหานิกาย216020209วัดราษฎร์มงคลช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี1
1771มหานิกาย216020210วัดราษฎร์สามัคคีช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี6
1772มหานิกาย216020211วัดสว่างอารมณ์ช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี7
1773มหานิกาย216020212วัดหนองโพธิ์ช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี8
1774มหานิกาย216020213วัดอินทรารามช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี10
1775มหานิกาย216020214วัดอุดมพัฒนารามช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี6 ช่องสาริกา
1776มหานิกาย216020301วัดกัณฑาพฤกษ์มะนาวหวานพัฒนานิคมลพบุรี1 มะนาวหวาน
1777มหานิกาย216020302วัดดำรงธรรมมะนาวหวานพัฒนานิคมลพบุรี4
1778มหานิกาย216020303วัดทรัพย์สำราญมะนาวหวานพัฒนานิคมลพบุรี6
1779มหานิกาย216020304วัดมะนาวหวานมะนาวหวานพัฒนานิคมลพบุรี4
1780มหานิกาย216020401วัดจันทรังษีดีลังพัฒนานิคมลพบุรี4
1781มหานิกาย216020402วัดดีลังดีลังพัฒนานิคมลพบุรี5
1782มหานิกาย216020403วัดพนมวันดีลังพัฒนานิคมลพบุรี3
1783มหานิกาย216020404วัดพรหมรังษีดีลังพัฒนานิคมลพบุรี1 ซอย 12 สายตรี
1784มหานิกาย216020405วัดภาวนาสิตารามดีลังพัฒนานิคมลพบุรี1
1785มหานิกาย216020406วัดมรกตวราวาสดีลังพัฒนานิคมลพบุรี4
1786มหานิกาย216020407วัดสุวรรณวัฒนารามดีลังพัฒนานิคมลพบุรี1
1787มหานิกาย216020501วัดคันนาหินโคกสลุงพัฒนานิคมลพบุรี9
1788มหานิกาย216020502วัดโคกสำราญโคกสลุงพัฒนานิคมลพบุรี3
1789มหานิกาย216020503วัดประชาคุณาธารโคกสลุงพัฒนานิคมลพบุรี9 คันนาหิน
1790มหานิกาย216020504วัดศรีมิ่งมงคลวรารามโคกสลุงพัฒนานิคมลพบุรี7 โคกสลุง
1791มหานิกาย216020505วัดห้วยยางโคกสลุงพัฒนานิคมลพบุรี10 ห้วยยาง
1792มหานิกาย216020601วัดเขาแหลมชอนน้อยพัฒนานิคมลพบุรี4 เขาแหลม
1793มหานิกาย216020602วัดชอนน้อยชอนน้อยพัฒนานิคมลพบุรี4 ชอนน้อย
1794มหานิกาย216020603วัดศรีประชารามชอนน้อยพัฒนานิคมลพบุรี4
1795มหานิกาย216020604วัดห้วยแก้วสามัคคีชอนน้อยพัฒนานิคมลพบุรี2
1796มหานิกาย216020605วัดใหม่โพธิ์ทองชอนน้อยพัฒนานิคมลพบุรี3
1797มหานิกาย216020701วัดแก่งเสือเต้นหนองบัวพัฒนานิคมลพบุรี10 แก่งเสือเต้น
1798มหานิกาย216020702วัดเขาดินหนองบัวพัฒนานิคมลพบุรี6 เขาดิน ซอย 28
1799มหานิกาย216020703วัดเขาพระหนองบัวพัฒนานิคมลพบุรี9
1800มหานิกาย216020704วัดเขาสูงหนองบัวพัฒนานิคมลพบุรี3 เขาสูงหนองกรด