Showing 701-800 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย271060301วัดโพธิ์ศรีสุขารามวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี3
702ธรรมยุต671060501วัดหนองขาวหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองขาว
703มหานิกาย271060503วัดอินทารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี1
704มหานิกาย271060501วัดโมกมันขันธารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี7 หนองยายทาด
705มหานิกาย271060502วัดใหญ่ดงรังหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี4
706มหานิกาย271061303วัดทะเลสาบหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี7 ทะเลสาบ
707ธรรมยุต671061301วัดป่าอมรารามหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี6 หนองตากยา
708มหานิกาย271061306วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
709มหานิกาย271061305วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
710มหานิกาย271061307วัดหนองกงเกวียนหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองเกวียน
711มหานิกาย271061308วัดหนองตะครองหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองตะครอง
712มหานิกาย271061309วัดหนองตากยาอภัยสัตว์หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี8 หนองตากยา
713มหานิกาย271061310วัดหนองสองห้องหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี5 หนองสองห้อง
714มหานิกาย271061311วัดหนองอีเห็นหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
715มหานิกาย271061312วัดหินกองหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี5 เก้าห้อง
716มหานิกาย271061302วัดเขาธรรมอุทยานหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี4 คอเขา
717มหานิกาย271061304วัดเมตตาปิตยานนท์หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองตะครอง
718มหานิกาย271061301วัดโกรกตารอดหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี6 โกรกตารอด
719มหานิกาย271060701วัดดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี5 ดอนคราม
720มหานิกาย271060702วัดถ้ำแฝดเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี2 ดอนคา
721มหานิกาย271060703วัดบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี1
722มหานิกาย271060704วัดหนองตะโกเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี4
723มหานิกาย271060705วัดอู่ตะเภาเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี4
724มหานิกาย271050901วัดดอนขมิ้นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี3
725มหานิกาย271050902วัดลูกแกดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี7
726มหานิกาย671050901วัดโพธิ์เย็นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี7
727มหานิกาย271050301วัดดอนชะเอมดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี2
728มหานิกาย271050302วัดทุ่งประทุนดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี5
729มหานิกาย271050303วัดทุ่งมะกรูดดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี4
730มหานิกาย271050501วัดตะคร้ำเอนตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี
731มหานิกาย271050502วัดรางกระต่ายรังสรรค์ตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี8
732มหานิกาย271050503วัดสำนักคร้อตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี2
733มหานิกาย271050504วัดห้วยกรดตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี1
734มหานิกาย271050601วัดท่ามะกาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี3
735มหานิกาย271050602วัดหนองลานราษฎร์บำรุงท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี7
736มหานิกาย271050701วัดท่าเรือท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี
737มหานิกาย271050702วัดใหม่เจริญผลท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี3
738มหานิกาย271051601วัดดอนสามง่ามท่าเสาท่ามะกากาญจนบุรี5
739มหานิกาย271051602วัดใหม่รางวาลย์ท่าเสาท่ามะกากาญจนบุรี3 รางวาลย์
740มหานิกาย271050401วัดกระต่ายเต้นท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี2
741มหานิกาย271050402วัดคร้อพนันท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี7
742มหานิกาย271050101วัดดงสักพงตึกท่ามะกากาญจนบุรี4
743มหานิกาย271050102วัดปากบางพงตึกท่ามะกากาญจนบุรี1
744มหานิกาย271050103วัดหนองโตนดพงตึกท่ามะกากาญจนบุรี6
745มหานิกาย271051201วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี10
746มหานิกาย271051202วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี4 ไร่
747มหานิกาย271051203วัดวังคาพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี8
748มหานิกาย271051204วัดหมอสอพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี8
749มหานิกาย271051205วัดหมอสอ (วังคา)พระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี8
750มหานิกาย271050201วัดหนองโรงยางม่วงท่ามะกากาญจนบุรี6
751มหานิกาย271050202วัดห้วยตะเคียนยางม่วงท่ามะกากาญจนบุรี3
752มหานิกาย271051502วัดสนามแย้สนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี6
753มหานิกาย271051501วัดเขาสะพายแร้งสนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี2
754มหานิกาย271051705วัดมงคลรัตนารามหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี5 รางหว้า
755มหานิกาย271051701วัดจันทร์ลาดสุขสุวรรณหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี4
756มหานิกาย271051702วัดดาปานนิมิตหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี2
757มหานิกาย271051704วัดหนองลานหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี3
758มหานิกาย271051703วัดหนองไม้แก่นหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี6
759มหานิกาย271051301วัดหวายเหนียวหวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี4
760มหานิกาย271051001วัดดอนตาลเสี้ยนอุโลกสี่หมื่นท่ามะกากาญจนบุรี5 ดอนตาลเสี้ยน
761มหานิกาย271051101วัดเขากะอางเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี7
762มหานิกาย271051102วัดเขาช่องพัฒนารามเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี8 เขาช่อง
763มหานิกาย271051103วัดเขาพระสิทธิญาณเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี2
764มหานิกาย271051104วัดเขาสามสิบหาบเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี3
765มหานิกาย271051105วัดเขาสูงแจ่มฟ้าเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี1 เขาสูงแจ่มฟ้า
766มหานิกาย271051401วัดท่ากระทุ่มแสนตอท่ามะกากาญจนบุรี1
767มหานิกาย271051403วัดหนองพลับแสนตอท่ามะกากาญจนบุรี8
768มหานิกาย271051402วัดแสนตอแสนตอท่ามะกากาญจนบุรี4
769มหานิกาย271050801วัดเขาตะพั้นโคกตะบองท่ามะกากาญจนบุรี6
770มหานิกาย271050802วัดเขาใหญ่โคกตะบองท่ามะกากาญจนบุรี3
771มหานิกาย271030804วัดหนองหว้าช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี3 หนองหว้า
772มหานิกาย271030803วัดหนองเข้จันทารามช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี7 หนองเข้
773มหานิกาย271030801วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี5 สามยอด
774มหานิกาย271030802วัดเขาแดงช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี6 เขาแดง
775มหานิกาย271030103วัดช่องด่านราษฎร์บำรุงบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี5
776มหานิกาย271030104วัดถ้ำเขาเขียวบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี1 บ่อพลอย
777มหานิกาย271030105วัดบึงหล่มบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรีบึงหล่ม
778มหานิกาย271030106วัดบึงหัวแหวนบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี4
779ธรรมยุต671030101วัดรัชดาภิเษกบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2
780มหานิกาย271030109วัดหนองย่างช้างบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2 หนองย่างช้าง
781มหานิกาย271030107วัดหนองเตียนบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี8 หนองเตียน
782มหานิกาย271030108วัดหนองโพธิ์บ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี8 หนองโพธิ์
783มหานิกาย271030101วัดเขาพระศรีรัตนารามบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2
784มหานิกาย271030102วัดเขาวงจินดารามบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2
785มหานิกาย271030901วัดชัฏน้ำเงินหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี2
786มหานิกาย271030902วัดพุรวกหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี9 พุรวก
787มหานิกาย271030211วัดพระพุทธเมตตาอุดมธรรมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี11 วังด้ง
788มหานิกาย271030212วัดเขาแก้วหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี13 เขาแก้ว
789มหานิกาย271030201วัดทุ่งกระเพราทองหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี10 หนองขาม
790มหานิกาย271030202วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี3
791มหานิกาย271030203วัดพุพรมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี10 พุพรม
792มหานิกาย271030204วัดรางขามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี8 รางขาม
793มหานิกาย271030205วัดวิเศษสุขารามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี1
794มหานิกาย271030206วัดสลอบวนารามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี10 สลอบ
795มหานิกาย271030208วัดหนองกระทุ่มหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี2
796มหานิกาย271030210วัดหนองปลวกหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี8
797มหานิกาย271030209วัดหนองแดงวนารามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี5 หนองแดง
798มหานิกาย271030207วัดเสาหงส์หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี4
799มหานิกาย271030302วัดป่าญาณคุตโตหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี6 โป่งรี
800มหานิกาย271030304วัดลำตะเพินหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี5 ลำตะเพิน