Showing 701-800 of 43,610 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย433100306วัดศรีแก้วก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ4
702มหานิกาย433100307วัดหนองเหล็กก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ8
703มหานิกาย433100308วัดอ้อมแก้วก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ7
704มหานิกาย433100309วัดญาติการามก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ9 หนองเหล็ก
705มหานิกาย434120401วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี9 ตุใหญ่
706มหานิกาย434120402วัดนาสะแบงกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี12 นาสะแบง
707มหานิกาย434120403วัดบ้านก่อกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี6 ก่อ
708มหานิกาย434120404วัดบ้านโนนมะเขือกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี5 โนนมะเขือ
709มหานิกาย434120405วัดสุมานารามกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี8
710มหานิกาย434120406วัดอินทารามกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1 กาบิน
711มหานิกาย432060101วัดแก้วมณีกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์2 บักจรัง
712มหานิกาย432060102วัดโคกกลางสามัคคีกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์5 โคกกลางสามัคคี
713มหานิกาย432060103วัดบ้านกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์1
714มหานิกาย432060104วัดบ้านเขื่อนแก้วกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์13 เขื่อนแก้ว
715มหานิกาย432060105วัดบ้านจบกกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์4 จบก
716มหานิกาย432060106วัดบ้านน้อยร่มเย็นกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์8 น้อยร่มเย็น
717มหานิกาย432060107วัดปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์6 ปราสาทเบง
718มหานิกาย432060108วัดหมอนเจริญกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์7 หมอนเจริญ
719ธรรมยุต632060101วัดป่าหลักชัยกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์7 หมอนเจริญ
720มหานิกาย444080201วัดบ้านหนองผือก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม10
721มหานิกาย444080202วัดรัตนมานิตย์ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม6
722มหานิกาย444080203วัดราษฎร์บูรณะก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม8
723มหานิกาย444080204วัดราษฎร์ประดิษฐ์ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม7
724มหานิกาย444080205วัดโสมนัสก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม4
725มหานิกาย444080206วัดหนองขามก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม9 หนองขาม
726มหานิกาย444080207วัดหนองผือก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม10
727มหานิกาย444080208วัดหนองผือ (บ้านหนองผือ)ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม10
728มหานิกาย596080201วัดน้ำขาวยะกากายูคละแว้งนราธิวาส3 น้ำขาว
729มหานิกาย595060101วัดสุนทรประชารามกายูบอเกาะรามันยะลา1 กาบู
730มหานิกาย580061101วัดท้ายทะเลการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช12 ท้ายทะเล
731มหานิกาย580061102วัดทายิการามการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช4
732มหานิกาย580061103วัดท่าลิพงการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช6
733มหานิกาย580061104วัดพระบาทโพธารามการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช10 พร้าว
734มหานิกาย596070501วัดกาหลงคีรีธรรมารามกาหลงศรีสาครนราธิวาส1 กาหลง
735มหานิกาย596070502วัดเวฬุวันกาหลงศรีสาครนราธิวาส2 ป่าไผ่
736มหานิกาย274010601วัดกาหลงกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร1
737มหานิกาย274010602วัดแก้วมงคลกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร7
738มหานิกาย274010603วัดนาขวางกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร5 นาขวาง
739มหานิกาย446010101วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
740มหานิกาย446010102วัดชัยสุนทรกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
741มหานิกาย446010103วัดดงปอกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
742มหานิกาย446010104วัดใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
743มหานิกาย446010105วัดป่าทุ่งศรีเมืองกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ทุ่งมน
744มหานิกาย446010106วัดสว่างคงคากาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
745มหานิกาย446010107วัดหอไตรปิฎการามกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
746มหานิกาย446010108วัดเหนือกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
747ธรรมยุต646010101วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
748มหานิกาย432010301วัดโคกอารักษ์กาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์7
749มหานิกาย432010309วัดระกาคุณารามกาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์10 ระกากวย
750มหานิกาย430090301วัดกระเสียวกำปังโนนไทยนครราชสีมา2 กระเสียว
751มหานิกาย430090302วัดกำปังกำปังโนนไทยนครราชสีมา8 กำปัง
752มหานิกาย430090303วัดบ้านจอกกำปังโนนไทยนครราชสีมา3 จอก
753มหานิกาย430090304วัดบ้านจานกำปังโนนไทยนครราชสีมา4 จาน
754มหานิกาย430090305วัดบ้านซาดกำปังโนนไทยนครราชสีมา1 ซาด
755มหานิกาย430090306วัดบ้านนากำปังโนนไทยนครราชสีมา7 นา
756มหานิกาย430090307วัดบ้านไพลกำปังโนนไทยนครราชสีมา12 ไพล
757มหานิกาย430090308วัดบ้านไพลกำปังโนนไทยนครราชสีมา12
758มหานิกาย430090309วัดบ้านอ้อกำปังโนนไทยนครราชสีมา6 อ้อ
759มหานิกาย430090310วัดศรีชลสินธ์กำปังโนนไทยนครราชสีมา5 หนองแวง
760มหานิกาย430090311วัดใหม่นารีกำปังโนนไทยนครราชสีมา9 ใหม่นารี
761มหานิกาย585050201วัดสถิตย์ธรรมารามกำพวนสุขสำราญระนอง2 เหนือ
762มหานิกาย444060601วัดกำพี้กำพี้บรบือมหาสารคาม1
763มหานิกาย444060602วัดคำบอนกำพี้บรบือมหาสารคาม10 คำบอน
764มหานิกาย444060603วัดแดงน้อยกำพี้บรบือมหาสารคาม2
765มหานิกาย444060604วัดบ้านเป้ากำพี้บรบือมหาสารคาม5
766มหานิกาย444060605วัดบ้านฮ่องไผ่กำพี้บรบือมหาสารคาม4
767มหานิกาย444060606วัดป่าธรรมอุทยานกำพี้บรบือมหาสารคาม8 เหล่ายาว
768มหานิกาย444060607วัดสองห้องกำพี้บรบือมหาสารคาม6
769มหานิกาย444060608วัดสีมาวดีกำพี้บรบือมหาสารคาม5
770มหานิกาย444060609วัดสีมาวดี (บ้านเป้า)กำพี้บรบือมหาสารคาม5
771มหานิกาย444060610วัดเหล่ากากำพี้บรบือมหาสารคาม3
772มหานิกาย444060611วัดเหล่ายาวกำพี้บรบือมหาสารคาม9
773มหานิกาย444060612วัดฮ่องน้อยกำพี้บรบือมหาสารคาม7
774มหานิกาย277040101วัดเขากะจิกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์6
775มหานิกาย277040102วัดเขาน้อยกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์3
776มหานิกาย277040103วัดเขาโบสถ์กำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์1
777มหานิกาย277040104วัดนาผักขวงกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์2
778มหานิกาย277040105วัดห้วยทรายขาวกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์1
779ธรรมยุต677040101วัดดอนสง่ากำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์8 ดอนสง่า
780มหานิกาย445020801วัดไทรทองกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด3
781มหานิกาย445020802วัดบ้านดอกรักกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด2
782มหานิกาย445020803วัดบ้านหนองอ่างกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด1
783มหานิกาย445020804วัดฮ่องทรายกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด4
784มหานิกาย433100101วัดสระภูกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ1 สระภู
785มหานิกาย433100102วัดสร้างเรือกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ5
786มหานิกาย433100103วัดหนองเต่ากำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ6
787ธรรมยุต633100101วัดประชานิมิตกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ7 ตำแย
788มหานิกาย591050101วัดป่าประทีปรัศมีกำแพงละงูสตูล5 ปิใหญ่
789มหานิกาย591050102วัดอาทรรังสฤษฏิ์กำแพงละงูสตูล3
790มหานิกาย366070201วัดกำแพงดินกำแพงดินสามง่ามพิจิตร4 กำแพงดิน
791มหานิกาย366070202วัดวังปลาทูกำแพงดินสามง่ามพิจิตร11
792มหานิกาย366070203วัดวังโป่งกำแพงดินสามง่ามพิจิตร8 วังโป่ง
793มหานิกาย366070204วัดศรีศรัทธารามกำแพงดินสามง่ามพิจิตร6
794มหานิกาย366070205วัดใดน้ำเคี่ยวกำแพงดินสามง่ามพิจิตรหมู่ที่ 9
795มหานิกาย580011201วัดชันกำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
796มหานิกาย580011202วัดท้าวราษฎร์กำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช3
797มหานิกาย580011203วัดบ้านตาลกำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช2
798มหานิกาย580011204วัดสวนพลารามกำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช2
799มหานิกาย590090101วัดเขาตกน้ำกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา1
800มหานิกาย590090102วัดธรรมาวาสกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา6 ควนรู