Showing 1-50 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569011โรงเรียนบ้านถ้ำโกบหน้าเขาเขาพนมกระบี่12829-
2คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169002วัดมหาธาตุวชิรมงคลนาเหนืออ่าวลึกกระบี่45--
3คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569001เรือนจำจังหวัดกระบี่ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่100--
4คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569002โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่3832-
5คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569003โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่9421712
6คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569004โรงเรียนเทศบาล ๒ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่44572-
7คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569005โรงเรียนเมืองกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่58710112
8คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569006โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่3962924
9คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169001วัดแก้วโกรวารามปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่74--
10คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569008โรงเรียนเขาดินประชานุกูลเขาดินเขาพนมกระบี่1203515
11คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569009โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗เขาพนมเขาพนมกระบี่94410
12คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569010โรงเรียนพนมเบญจาเขาพนมเขาพนมกระบี่33521
13คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นโท-เอก5269001วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่-8931
14คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569012โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาปลายพระยากระบี่534268165
15คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569013โรงเรียนคลองหินพิทยาคมคลองหินอ่าวลึกกระบี่751912
16คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569015โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่17712314
17คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569016โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองเหนือคลองกระบี่4767629
18คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569018โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่372--
19คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569019โรงเรียนบ้านพรุเตยเพหลาคลองท่อมกระบี่1823-
20คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569021โรงเรียนอิศรานุสรณ์ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่791920
21คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569023โรงเรียนบ้านเขาดินหน้าเขาเขาพนมกระบี่333716
22คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569027โรงเรียนบ้านห้วยเสียดเขาพนมเขาพนมกระบี่230--
23คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569026โรงเรียนบ้านบางเหลียวคีรีวงปลายพระยากระบี่2597
24คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569025โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่เขาต่อปลายพระยากระบี่86--
25คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่25--
26คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169006วัดบ้านน้ำขาวเขาพนมเขาพนมกระบี่51--
27คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่41--
28คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569028โรงเรียนเจริญวิชช์เขาพนมเขาพนมกระบี่59--
29คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169004วัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่23--
30คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169003วัดราษฎร์รังสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่36--
31คณะเขตราษฎร์บูรณะนักธรรมชั้นโท-เอก1265011วัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร-8150
32คณะเขตราษฎร์บูรณะนักธรรมชั้นตรี1164031วัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร56--
33คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164007ศูนย์การเรียนชุมชนวัดเกียรติประดิษฐ์ (สกร.)บางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร95132
34คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164006โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร332213
35คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165001โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร474727
36วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163001โรงเรียนวัดสุวรรณคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร18032-
37คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164005โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร651329130
38คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164004โรงเรียนวัดบางปะกอกบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร889457-
39คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164003โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร14519119
40คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165002ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร110142
41คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164002โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร163392-
42คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164001โรงเรียนวัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร3632-
43วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163003โรงเรียนวัดทองเพลงคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร11344-
44คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165003โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร27688-
45วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163002โรงเรียนวัดสุทธารามบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร1182202-
46คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165004โรงเรียนวัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร17315421
47วัดอนงคารามนักธรรมชั้นตรี1160018วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร22--
48วัดอนงคารามธรรมศึกษา160001วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร9916-
49วัดประยุรวงศาวาสนักธรรมชั้นตรี1157017วัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร37--
50วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157062โรงเรียนศึกษานารีวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร282--