Showing 1-50 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
11081010001บ้านกระบี่น้อยกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
21081010002โรงเรียนบ้านเขาตั้งกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
31081010003โรงเรียนทุ่งพะยอมกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
41081010004โรงเรียนบ้านนานอกกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
51081010005โรงเรียนบ้านน้ำจานกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
61081010006โรงเรียนบ้านบางขนุนคลองประสงค์เมืองกระบี่กระบี่
71081010007โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
81081010008โรงเรียนบ้านหว่างคลองกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
91081010009โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมหนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่
101081010010โรงเรียนบ้านเขาทองเขาทองเมืองกระบี่กระบี่
111081010011โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่าเขาทองเมืองกระบี่กระบี่
121081010012โรงเรียนบ้านคลองทราย 'ประชาอุทิศ'เขาทองเมืองกระบี่กระบี่
131081010013โรงเรียนบ้านคลองม่วงหนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่
141081010014โรงเรียนบ้านดินแดงน้อยหนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่
151081010015โรงเรียนบ้านหนองทะเลหนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่
161081010016โรงเรียนบ้านคลองแห้งอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่
171081010018โรงเรียนบ้านไสไทยไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
181081010019โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
191081010020โรงเรียนบ้านอ่าวนางอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่
201081010021โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมาไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
211081010022โรงเรียนบ้านเกาะกลางคลองประสงค์เมืองกระบี่กระบี่
221081010023โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่
231081010024โรงเรียนบ้านคลองกำคลองประสงค์เมืองกระบี่กระบี่
241081010025โรงเรียนบ้านคลองประสงค์คลองประสงค์เมืองกระบี่กระบี่
251081010026โรงเรียนบ้านแหลมตงอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่
261081010027โรงเรียนอนุบาลกระบี่ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
271081010028โรงเรียนอุตรกิจปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
281081010029โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)เขาครามเมืองกระบี่กระบี่
291081010030โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่
301081010031โรงเรียนบ้านทับปริกทับปริกเมืองกระบี่กระบี่
311081010032โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งเขาครามเมืองกระบี่กระบี่
321081010033โรงเรียนทุ่งต้นปีกเขาครามเมืองกระบี่กระบี่
331081010034โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่
341081010035โรงเรียนวัดห้วยโต้ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่
351081010036โรงเรียนบ้านหนองกกไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
361081010037โรงเรียนบ้านหนองจิกเขาครามเมืองกระบี่กระบี่
371081010038โรงเรียนบ้านไหนหนังเขาครามเมืองกระบี่กระบี่
381081010039โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่๑๖๐คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
391081010040โรงเรียนอนุบาลคลองท่อมคลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
401081010041โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๓(บ้านคลองขนาน)คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
411081010042โรงเรียนบ้านเหนือคลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
421081010043โรงเรียนบ้านแชงเปิงคลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
431081010044โรงเรียนบ้านน้ำร้อนห้วยน้ำขาวคลองท่อมกระบี่
441081010045โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวห้วยน้ำขาวคลองท่อมกระบี่
451081010046โรงเรียนบ้านท่งเสม็ดห้วยน้ำขาวคลองท่อมกระบี่
461081010047โรงเรียนบ้านท่าประดู่ห้วยน้ำขาวคลองท่อมกระบี่
471081010048โรงเรียนบ้านควนใต้ห้วยน้ำขาวคลองท่อมกระบี่
481081010049โรงเรียนบ้านทรายขาวทรายขาวคลองท่อมกระบี่
491081010050โรงเรียนบ้านทุ่งคาทรายขาวคลองท่อมกระบี่
501081010051โรงเรียนบ้านห้วยลึกทรายขาวคลองท่อมกระบี่