Showing 1-100 of 43,414 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1มหานิกาย593020101วัดกงหราใหม่กงหรากงหราพัทลุง6
2มหานิกาย593020102วัดเขาวงก์กงหรากงหราพัทลุง2
3มหานิกาย593020201วัดควนขี้แรดชะรัดกงหราพัทลุง1 ควนขี้แรด
4มหานิกาย593020202วัดพังกิ่งชะรัดกงหราพัทลุง1
5มหานิกาย593020203วัดสมหวังชะรัดกงหราพัทลุง4 หวัง
6มหานิกาย593020301วัดบ้านพูดคลองเฉลิมกงหราพัทลุง2
7มหานิกาย593020302วัดโหล๊ะจังกระคลองเฉลิมกงหราพัทลุง9 โหล๊ะจังกระ
8มหานิกาย593020401วัดไร่เหนือคลองทรายขาวกงหราพัทลุง4
9มหานิกาย364040101วัดกงไกรลาศกงกงไกรลาศสุโขทัย10
10มหานิกาย364040102วัดท่าทรายกงกงไกรลาศสุโขทัย3 ท่าทราย
11มหานิกาย364040103วัดเนินหว้ากงกงไกรลาศสุโขทัย7 เนินหว้า
12มหานิกาย364040104วัดสงฆารามกงกงไกรลาศสุโขทัย4
13มหานิกาย364040201วัดขวางบ้านกร่างกงไกรลาศสุโขทัย3 ใหม่หนองเงิน
14มหานิกาย364040202วัดบ้านกร่างบ้านกร่างกงไกรลาศสุโขทัย2
15มหานิกาย364040301วัดคุ้งยางไกรนอกกงไกรลาศสุโขทัย4
16มหานิกาย364040302วัดดอนแคไกรนอกกงไกรลาศสุโขทัย7
17มหานิกาย364040303วัดโบสถ์ไกรนอกกงไกรลาศสุโขทัย1
18มหานิกาย364040401วัดดอนประดู่ไกรกลางกงไกรลาศสุโขทัย2 กลาง
19มหานิกาย364040402วัดดอนสักไกรกลางกงไกรลาศสุโขทัย3
20มหานิกาย364040403วัดศรีเมืองไกรกลางกงไกรลาศสุโขทัย4
21มหานิกาย364040501วัดเกาะไกรในกงไกรลาศสุโขทัย4
22มหานิกาย364040502วัดตระพังละมุดไกรในกงไกรลาศสุโขทัย11 เสาเถียรใต้
23มหานิกาย364040503วัดประกายไกรในกงไกรลาศสุโขทัย2
24มหานิกาย364040504วัดป่ามะม่วงไกรในกงไกรลาศสุโขทัย6
25มหานิกาย364040505วัดป่ารังไกรในกงไกรลาศสุโขทัย5
26มหานิกาย364040506วัดเสาหินไกรในกงไกรลาศสุโขทัย1
27มหานิกาย364040507วัดหนองบัวไกรในกงไกรลาศสุโขทัย4
28มหานิกาย364040601วัดดงเดือยดงเดือยกงไกรลาศสุโขทัย2
29มหานิกาย364040602วัดดงยางดงเดือยกงไกรลาศสุโขทัย4
30มหานิกาย364040603วัดโพธิ์หอมดงเดือยกงไกรลาศสุโขทัย1
31มหานิกาย364040604วัดดอนสำโรงสามัคคีธรรมดงเดือยกงไกรลาศสุโขทัย7 ดอนสำโรง
32มหานิกาย364040701วัดเต่าทองป่าแฝกกงไกรลาศสุโขทัย7
33มหานิกาย364040702วัดทุ่งเนินพยอมป่าแฝกกงไกรลาศสุโขทัย2
34มหานิกาย364040703วัดเนินกระชายป่าแฝกกงไกรลาศสุโขทัย5 ดงม่วง
35มหานิกาย364040704วัดใหม่ไทยบำรุงป่าแฝกกงไกรลาศสุโขทัย3
36มหานิกาย364040705วัดอินทรีศรีสังวรป่าแฝกกงไกรลาศสุโขทัย6
37มหานิกาย364040706วัดไพรงามป่าแฝกกงไกรลาศสุโขทัย4 ไพรงาม
38มหานิกาย364040801วัดกกแรตกกแรตกงไกรลาศสุโขทัย4
39มหานิกาย364040802วัดคลองตะเข้กกแรตกงไกรลาศสุโขทัย5 คลองตะเข้
40มหานิกาย364040803วัดปรักรักกกแรตกงไกรลาศสุโขทัย2 ปรักรัก
41มหานิกาย364040804วัดป่ารังกกแรตกงไกรลาศสุโขทัย3
42มหานิกาย364040805วัดสิงห์ทองกกแรตกงไกรลาศสุโขทัย1 ปรักทอง
43มหานิกาย364040806วัดแก่งหลวงมงคลธรรมกกแรตกงไกรลาศสุโขทัย6 แก่งหลวง
44มหานิกาย364040901วัดข่อมตาลท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย4 ข่อมตาล
45มหานิกาย364040902วัดท่าฉนวนท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย1 ท่าฉนวน
46มหานิกาย364040903วัดน้ำเรื่องท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย12 น้ำเรื่อง
47มหานิกาย364040904วัดปทุมวนารามท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย11 ไหล่ปอแดง
48มหานิกาย364040905วัดเสาหินท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย8 หางตลาด
49มหานิกาย364040906วัดหนองบัวท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย2 หนองบัว
50มหานิกาย364040907วัดหางตลาดท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย3 หางตลาด
51มหานิกาย364041001วัดหนองตูมหนองตูมกงไกรลาศสุโขทัย1
52มหานิกาย364041101วัดเกตุวนารามบ้านใหม่สุขเกษมกงไกรลาศสุโขทัย4
53มหานิกาย364041102วัดบึงครอบศรัทธารามบ้านใหม่สุขเกษมกงไกรลาศสุโขทัย1 บึงครอบ
54มหานิกาย364041103วัดใหม่โพธิ์ทองบ้านใหม่สุขเกษมกงไกรลาศสุโขทัย7
55มหานิกาย364041104วัดใหม่สุขเกษมบ้านใหม่สุขเกษมกงไกรลาศสุโขทัย2
56ธรรมยุต664041101วัดป่านาคกุญชรบ้านใหม่สุขเกษมกงไกรลาศสุโขทัย5 ใหม่โพธิ์ทอง
57มหานิกาย425020101วัดคชรัตน์กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
58มหานิกาย425020102วัดคลองกลางกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี11 คลองกลาง
59มหานิกาย425020103วัดโคกป่าแพงกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี7
60มหานิกาย425020104วัดท่าพาณิชย์กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรีตลาดกบินทร์
61มหานิกาย425020105วัดทุ่งแฝกกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี2
62มหานิกาย425020106วัดนางเลงกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี5 นางเลง
63มหานิกาย425020107วัดปากแพรกกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
64มหานิกาย425020108วัดพระยาทำกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
65มหานิกาย425020109วัดศรีกบินทร์กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี8
66มหานิกาย425020110วัดสระดู่ (สระดู่ศรัทธาทำ)กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
67มหานิกาย425020111วัดสระดู่ศรัทธาทำกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
68มหานิกาย425020112วัดสระดู่กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
69มหานิกาย425020113วัดโสมสุทธาวาสกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี10
70มหานิกาย425020201วัดกลางเมืองเก่าเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
71มหานิกาย425020202วัดแก้วฟ้ารังษีเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี5
72มหานิกาย425020203วัดท่าข่อยเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี14
73มหานิกาย425020204วัดนครกบินทร์เมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี16 นครกบินทร์
74มหานิกาย425020205วัดมหาไชยเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี10 เมืองใหม่
75มหานิกาย425020206วัดราษฎร์รังษีเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี9
76มหานิกาย425020207วัดเวฬุวนารามเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี8
77มหานิกาย425020208วัดศรีบุญเรืองเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี4 เลียบ
78มหานิกาย425020209วัดศรีษะเมืองเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
79มหานิกาย425020210วัดสว่างอารมณ์เมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี12
80มหานิกาย425020211วัดหลวงบดินทร์เดชาเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี11 ดงเย็น
81มหานิกาย425020212วัดอัมพวันเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี21 ม่วง
82มหานิกาย425020301วัดไพบูลย์ศรัทธาทำวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี15
83มหานิกาย425020302วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี11
84มหานิกาย425020303วัดรัตนโชติการามวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
85มหานิกาย425020304วัดสามัคคีสโมสรวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี12 บ้านหนองจิก
86มหานิกาย425020305วัดหนองศรีวิชัยวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี14
87มหานิกาย425020306วัดใหม่พรหมสุวรรณวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี13
88มหานิกาย425020307วัดอินทร์ประชาราษฎร์วังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
89มหานิกาย425020401วัดชามีพุทโธวาทนนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี15
90มหานิกาย425020402วัดตันทารามนนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี14
91มหานิกาย425020403วัดนูประสาทวราวาสนนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี10
92มหานิกาย425020404วัดโนนสะอาดนนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6 โนนสะอาด
93มหานิกาย425020405วัดบ้านโคกสว่างนนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี7 โคกสว่าง
94มหานิกาย425020406วัดโพธิ์ทองหนองดุมนนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี16 หนองดุม
95มหานิกาย425020407วัดมุ่งประสิทธิ์นนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี8 โนนสูง
96มหานิกาย425020408วัดศรีสุวรรณารามนนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี12
97มหานิกาย425020409วัดสระขุดนนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2
98มหานิกาย425020410วัดหนองบัวนนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9
99มหานิกาย425020411วัดอ่างศิลานนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1 หนองอนามัย
100มหานิกาย425020501วัดเขาวงศ์ย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 เขาด้วน