Showing 1-100 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1มหานิกาย351040501ที่พักสงฆ์ก้อท่าก้อลี้ลำพูนหมู่ที่ 4
2มหานิกาย351010601ที่พักสงฆ์กู่กัลปพฤกษ์ริมปิงเมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 8
3มหานิกาย351040301ที่พักสงฆ์กู่แก้วดอนเรืองนาทรายลี้ลำพูนหมู่ที่ 15
4มหานิกาย351060801ที่พักสงฆ์กู่แก้วนาคราชน้ำดิบป่าซางลำพูน-
5มหานิกาย351050101ที่พักสงฆ์จริญญาวนารามทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน-
6มหานิกาย351040401ที่พักสงฆ์จอมคีรีศรีวิชัยดงดำลี้ลำพูนหมู่ที่ 4
7มหานิกาย351060802ที่พักสงฆ์จำชมภูน้ำดิบป่าซางลำพูน-
8มหานิกาย351040801ที่พักสงฆ์ชีวิตใหม่สามัคคีธรรมป่าไผ่ลี้ลำพูนหมู่ที่ 5
9มหานิกาย351060803ที่พักสงฆ์ดงนิมิตน้ำดิบป่าซางลำพูน-
10มหานิกาย351030101ที่พักสงฆ์ดงสามหมื่นบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน-
11มหานิกาย351040302ที่พักสงฆ์ดอนแก้วนาทรายลี้ลำพูน-
12มหานิกาย351040303ที่พักสงฆ์ดอยขุมเงินนาทรายลี้ลำพูน-
13มหานิกาย351030201ที่พักสงฆ์ดอยป่าแป๋ป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน-
14มหานิกาย351011301ที่พักสงฆ์ดอยผาลาดมะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 12
15มหานิกาย351030401ที่พักสงฆ์ดอยผาแท่นศรีเตี้ยบ้านโฮ่งลำพูน-
16มหานิกาย351020201ที่พักสงฆ์ดอยแสงธรรมทาสบเส้าแม่ทาลำพูนหมู่ที่ ๑๔
17มหานิกาย351011302ที่พักสงฆ์ดับภัยใจมงคลมะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 2
18มหานิกาย351020401ที่พักสงฆ์ถ้ำจอมธรรมทาขุมเงินแม่ทาลำพูนหมู่ที่ 9
19มหานิกาย351020202ที่พักสงฆ์ถ้ำตะวันทาสบเส้าแม่ทาลำพูนหมู่ที่ 3
20มหานิกาย442091213ที่พักสงฆ์ถ้ำฤาษีโคกขมิ้นวังสะพุงเลยหมู่ที่ ๘
21มหานิกาย584050203ที่พักสงฆ์ท้องนายปานบ้านใต้เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีม.5
22มหานิกาย351020101ที่พักสงฆ์ทาขุนตานทาปลาดุกแม่ทาลำพูน24 หมู่ที่ 8
23มหานิกาย351080101ที่พักสงฆ์ท่าช้างเก่าหนองล่องเวียงหนองล่องลำพูน-
24มหานิกาย351020301ที่พักสงฆ์ทาดอยยาวทากาศแม่ทาลำพูนหมู่ที่ 16
25มหานิกาย351020102ที่พักสงฆ์ทาปงอ้อทาปลาดุกแม่ทาลำพูน-
26มหานิกาย351040402ที่พักสงฆ์ธาตุจอมสวรรค์ดงดำลี้ลำพูน-
27มหานิกาย351020402ที่พักสงฆ์นาวาวรารามทาขุมเงินแม่ทาลำพูน-
28มหานิกาย351020403ที่พักสงฆ์บ้านต้นผึ้งทาขุมเงินแม่ทาลำพูน-
29มหานิกาย351020404ที่พักสงฆ์บ้านป่าไม้ทาขุมเงินแม่ทาลำพูนหมู่ที่ 10
30มหานิกาย430130706ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติหนองพลวงประทายนครราชสีมา3 บ้านวันชาติ
31มหานิกาย351020203ที่พักสงฆ์บ้านหล่ายสายทาสบเส้าแม่ทาลำพูนหมู่ที่ 16
32มหานิกาย351020405ที่พักสงฆ์บ้านแม่เมยทาขุมเงินแม่ทาลำพูนหมู่ที่ 6
33มหานิกาย351050201ที่พักสงฆ์บ้านแอ้วบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน-
34มหานิกาย351050301ที่พักสงฆ์บ้านใหม่ไม้สลีตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน-
35มหานิกาย351040201ที่พักสงฆ์บ้านไร่แม่ตืนลี้ลำพูน หมู่ที่ 2
36มหานิกาย351020302ที่พักสงฆ์ปงผางทากาศแม่ทาลำพูนหมู่ที่ 14
37มหานิกาย351040403ที่พักสงฆ์ปฏินิสสัคโคดงดำลี้ลำพูนหมู่ที่ 2
38มหานิกาย351020103ที่พักสงฆ์ป่าข่าทาปลาดุกแม่ทาลำพูน-
39มหานิกาย351040304ที่พักสงฆ์ปางประทีปนาทรายลี้ลำพูนหมู่ที่ 7
40มหานิกาย351040202ที่พักสงฆ์ป่าดอยน้อยแม่ตืนลี้ลำพูน-
41มหานิกาย351030102ที่พักสงฆ์ป่าดำบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูนหมู่ที่ 13
42มหานิกาย351020104ที่พักสงฆ์ป่าตึงใต้ทาปลาดุกแม่ทาลำพูน-
43มหานิกาย351030402ที่พักสงฆ์ปิยโปฎกธรรมสถานศรีเตี้ยบ้านโฮ่งลำพูน299 หมู่ที่ 3
44มหานิกาย351020303ที่พักสงฆ์ผาด่านทากาศแม่ทาลำพูนหมู่ที่ 10
45มหานิกาย351040305ที่พักสงฆ์ผาลาดเหนือนาทรายลี้ลำพูนหมู่ที่ 3
46มหานิกาย351040203ที่พักสงฆ์ผาหมื่นแม่ตืนลี้ลำพูน-
47มหานิกาย351061101ที่พักสงฆ์ผาเงิบพนารามนครเจดีย์ป่าซางลำพูนหมู่ที่ 11
48มหานิกาย351070201ที่พักสงฆ์พระธาตุดอยห้างบาตรห้วยยาบบ้านธิลำพูน-
49มหานิกาย351040802ที่พักสงฆ์พระธาตุศรีชัยวงศาป่าไผ่ลี้ลำพูนหมู่ที่ 10
50มหานิกาย351040307ที่พักสงฆ์พระธาตุสะหลีบุญเรืองนาทรายลี้ลำพูน-
51มหานิกาย351050102ที่พักสงฆ์พระธาตุหัวขัวทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน-
52มหานิกาย351040306ที่พักสงฆ์พระธาตุโมลีศรีวิชัยนาทรายลี้ลำพูน-
53มหานิกาย351050103ที่พักสงฆ์พระพุทธบาทตีนนกทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน-
54มหานิกาย351040308ที่พักสงฆ์พระพุทธบาทนกแควะนาทรายลี้ลำพูนหมู่ที่ 5
55มหานิกาย351040309ที่พักสงฆ์พระพุทธบาทผาถ้ำนาทรายลี้ลำพูน-
56มหานิกาย436010413ที่พักสงฆ์พระยาแลนาฝายเมืองชัยภูมิชัยภูมิหมู่ 14 บ้านโนนเหลี่ยม
57มหานิกาย351060701ที่พักสงฆ์พระเจ้าหูยานท่าตุ้มป่าซางลำพูน-
58มหานิกาย351040204ที่พักสงฆ์พุฒิธรรมวนารามแม่ตืนลี้ลำพูน-
59มหานิกาย351040205ที่พักสงฆ์พุทธจักรหริภุญชัยแม่ตืนลี้ลำพูน-
60มหานิกาย351011601ที่พักสงฆ์พุทธธรรมารามเด่นนกแต้ศรีบัวบานเมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 5
61มหานิกาย351040404ที่พักสงฆ์มณฑลวงษาดงดำลี้ลำพูนหมู่ที่ 13
62มหานิกาย351050104ที่พักสงฆ์ม่วงคำทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน-
63มหานิกาย351061102ที่พักสงฆ์ม่อนจอมธรรมนครเจดีย์ป่าซางลำพูน-
64มหานิกาย351010701ที่พักสงฆ์ล้องกู่คำต้นธงเมืองลำพูนลำพูน-
65มหานิกาย351060601ที่พักสงฆ์ลอมพระเจ้าทองมะกอกป่าซางลำพูน105 หมู่ที่ 7
66มหานิกาย351080102ที่พักสงฆ์ศรัทธาธรรมบุนนาคหนองล่องเวียงหนองล่องลำพูน-
67มหานิกาย351050302ที่พักสงฆ์ศรีดงเย็นตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน-
68มหานิกาย351061103ที่พักสงฆ์ศรีมงคลเวฬุวันนครเจดีย์ป่าซางลำพูน194 หมู่ที่ 4
69มหานิกาย351040311ที่พักสงฆ์ศรีเวียงชัยนาทรายลี้ลำพูนหมู่ที่ 8
70มหานิกาย351011101ที่พักสงฆ์สะหรีบุญค้ำเวียงยองเมืองลำพูนลำพูน-
71มหานิกาย351030103ที่พักสงฆ์สังวรารามบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน-
72มหานิกาย351011304ที่พักสงฆ์สันคะยอมใต้มะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 4
73มหานิกาย351011305ที่พักสงฆ์สันป่าตาลมะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 19
74มหานิกาย351060804ที่พักสงฆ์สันป่าฮักน้ำดิบป่าซางลำพูน-
75มหานิกาย351080103ที่พักสงฆ์สันเหมืองหนองล่องเวียงหนองล่องลำพูน-
76มหานิกาย351010401ที่พักสงฆ์สามัคคีธรรมหนองช้างคืนเมืองลำพูนลำพูน106 หมู่ที่ 5
77มหานิกาย351040312ที่พักสงฆ์สิริชัยมงคลนาทรายลี้ลำพูน-
78มหานิกาย351030202ที่พักสงฆ์สิริมงคลวนารามป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน-
79มหานิกาย351040901ที่พักสงฆ์หนองกวางศรีวิชัยลี้ลำพูนหมู่ที่ 4
80มหานิกาย351050105ที่พักสงฆ์หนองผำทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน-
81มหานิกาย351040602ที่พักสงฆ์หนองมะล้อแม่ลานลี้ลำพูนหมู่ที่ 2
82มหานิกาย351050303ที่พักสงฆ์หนองหลักตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน-
83มหานิกาย351020204ที่พักสงฆ์หล่ายทาทาสบเส้าแม่ทาลำพูน-
84มหานิกาย351040803ที่พักสงฆ์หล่ายท่าป่าไผ่ลี้ลำพูนหมู่ที่ 4
85มหานิกาย351011602ที่พักสงฆ์ห้วยทรายขาวศรีบัวบานเมืองลำพูนลำพูน-
86มหานิกาย351040603ที่พักสงฆ์ห้วยทรายขาวแม่ลานลี้ลำพูนหมู่ที่ 2
87มหานิกาย351040902ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำดั้นศรีวิชัยลี้ลำพูน-
88มหานิกาย351040208ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำอุ่นแม่ตืนลี้ลำพูน-
89มหานิกาย351030203ที่พักสงฆ์ห้วยโทกป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน147 หมู่ที่ 11
90มหานิกาย351050203ที่พักสงฆ์ห้วยโป่งบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูนหมู่ที่ 2
91มหานิกาย351080201ที่พักสงฆ์หัวห้วยหนองยวงเวียงหนองล่องลำพูน72 หมู่ที่ 4
92มหานิกาย351061104ที่พักสงฆ์หิรัญญารามนครเจดีย์ป่าซางลำพูน256 หมู่ที่ 8
93มหานิกาย351060201ที่พักสงฆ์อารามส้มหวานป่าซางป่าซางลำพูน-
94มหานิกาย351040601ที่พักสงฆ์เด่นเหม้าแม่ลานลี้ลำพูนหมู่ที่ 5
95มหานิกาย351030204ที่พักสงฆ์เหมืองแร่ป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน-
96มหานิกาย351040206ที่พักสงฆ์แม่จ๋องแม่ตืนลี้ลำพูน-
97มหานิกาย351050202ที่พักสงฆ์แม่บอนบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน60 หมู่ที่ 1
98มหานิกาย351040207ที่พักสงฆ์แม่ระงองแม่ตืนลี้ลำพูน-
99มหานิกาย351040310ที่พักสงฆ์แม่ลานนาทรายลี้ลำพูน-
100มหานิกาย351020406ที่พักสงฆ์แม่เหล็กทาขุมเงินแม่ทาลำพูน-