ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม
2มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
3มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
4อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)
5ประถมป.๓
6ประถมป.๔
7ประถมป.๕
8ประถมป.๖
9อุดมป.ตรี
10อุดมป.เอก
11อุดมป.โท
12มัธยมปวช.
13อุดมปวส.
14อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
15มัธยมม.๑
16มัธยมม.๒
17มัธยมม.๓
18มัธยมม.๔
19มัธยมม.๕
20มัธยมม.๖
21อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
22อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)